Now showing items 9477-9496 of 48886

  • Extrakce hranic budov z dat leteckého laserového skenování, leteckých měřických snímků a digitální katastrální mapy 

   Author: Setnička Martin; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Extrakce informací o osobách ve snímcích z kamery 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Obrazová data zákazníků v supermarketu nesou podstatnou informaci, kterou může využít vedení supermarketu k přijímání obchodních rozhodnutí. Úkolem této práce je zpracovat sebraná obrazová data tohoto typu a prozkoumat ...
  • Extrakce jazykových informací z Wikipedie 

   Author: Andriy Nazim; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   DBpedia je komunitní úsilí, jehož cílem je získávání informací z Wikipedie a poskytování těchto informací ve strojově čitelném formátu. V současné době jsou informace obsažené v DBpedii primárně odvozeny pro polostrukturované ...
  • Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace 

   Author: Jeníček Tomáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zitová Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo o sobě působivé. ...
  • Extrakce metadat z nátroje Kafka 

   Author: Michaela Weberová; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Košvanec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními objekty. Poté pokračuje ...
  • Extrakce metadat, parsování a detekce datových toků pro sql dialekt Snowflake 

   Author: Marek Tornóci; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práca sa zaoberá analýzou dátových tokov SQL dialektu Snowflake a možnosťami ich reprezentácie. Práca najprv skúma spôsob akým je potrebné analyzovať zdrojové SQL skripty, ich reprezentáciu a vizualizáciu dátových tokov ...
  • Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
   Cílem této práce je vytvořit model neuronové sítě, který umožní identifikovat povrch (vybranou množinu povrchů) pomocí senzorů mobilního telefonu. Tento problém jsem řešil hlavně pomocí akcelerometru. Naměřená data jsem ...
  • Extrakce příznaků a rozpoznávání v ultrazvukovém obraze se zvýšeným kontrastem 

   Author: Magnuska Zuzanna Anna; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V průběhu let přispěl rozvoj výpočetní techniky ke zlepšení rychlosti extrakce četných kvantitativních rysů z lékařských snímků. Radiomika je nově která se soustřeďuje na identifikaci korelace mezi zobrazování a klinické ...
  • Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese 

   Author: Anděl Michael; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Extrakce razítek z naskenovaných dokumentů a jejich úprava 

   Author: Šiller Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania a extrakcie farebných pečiatok z naskenovaných dokumentov. Popisuje proces segmentácie stránky dokumentu na kandidátske oblasti, výpočet ich atribútov, následnu ...
  • Extrakce rozložení novinových článku z rasterových předloh 

   Author: Vít Zeman; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Cílem práce je extrakce novinových článků z rasterovaných předloh. Dále byl zpracován přehled moderních metod používaných pro detekci objektů se zaměřením na R-CNN metody. Tyto metody byly implementovány pomocí knihovny ...
  • Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE 

   Author: Herman Tomáš; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Chování gluonových distribučních funkcí v protonech a jádrech při malém Bjorkenově x může být studováno v rámci ALICE v LHC za využití exkluzivní fotoprodukce J/Psi. Když jsou J/Psi měřena v dileptonovém rozpadovém kanále, ...
  • Extrakce strukturovaných dat z českých faktur 

   Author: Milan Vu; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování ...
  • Extrakce textur z fotografií 

   Author: Luzin Danil; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro otexturování tohoto 3D ...
  • Extrakce VOIP dat ze síťového provozu 

   Author: Šuster Filip; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, která v lokální počítačové síti odposlouchává hlasové hovory přenášené IP protokolem (VoIP telefonie). Aplikace naslouchá na síťovém rozhraní a detekuje hovory ...
  • Extrakce webu pomocí ExtBrain Extractoru 

   Author: Hoštička Václav; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Extrakce, redukce dimenze a klasifikace příznakového prostoru EEG 

   Author: Černá Eva; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Pomocí elektroencefalografu zaznamenáváme elektrickou aktivitu mozku. Aby nám EEG signál poskytl užitečné informace o funkci mozku, je nutné jej předzpracovat, segmentovat a u segmentů vypočítat příznaky. K analýze EEG ...
  • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

   Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
  • Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži 

   Author: Kotrčová Blanka; Supervisor: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Extraktor informací o firmách z webových zdrojů 

   Author: Tomáš Stanovčák; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Předmětem této práce je získání a zpracování dat o firmách z jejich webových stránek. Po obeznámení se s přístupy extrakce a množinou dostupných firemních informací bude připraven datový soubor ve vhodném formátu, na kterém ...