Now showing items 5892-5911 of 33926

  • Elektrostaticky řízený aktuátor 

   Author: Szentpétery Tomáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • ELIMED: MEDICAL APPLICATION AT ELIBEAMLINES STATUS OF THE COLLABORATION AND FIRST RESULTS 

   Author: Schillaci , Francesco; Cirrone A. P., Giuseppe; Korn , George; Maggiore , Mario; Margarone , Daniele; Calabretta , Luciano; Cavallaro , Salvatore; Cuttone , Giacomo; Gammino , Santo; Krasa , Josef; Prokupek , Jan; Velyhan , Andriy; Renis , Marcella; Romano , Francesco; Tomasello , Barbara; Torrisi , Lorenzo; Cutroneo , Mariapompea; Tramontana , Antonella
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   ELI-Beamlines is one of the four pillars of the ELI (Extreme Light Infrastructure) pan-European project. It will be an ultrahigh-intensity, high repetition-rate, femtosecond laser facility whose main goal is to generate ...
  • Eliminace nepříznivých meteorologických podmínek na vzlet a přistání letounů 

   Author: Koupý Zdeněk; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Námětem diplomové práce jsou fyzikální vlastnosti atmosféry, meteorologické prvky a atmosférické jevy, které mají vliv na vzlet a přistání letounů. Je zde popsáno, jak se se změnou fyzikálních vlastností atmosféry mění ...
  • Eliminace pohybových artefaktů z fotopletysmografického signálu 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Eliminace poruch šikmých střech z technologické nekázně 

   Author: Trojan Matěj; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Eliminace vlhkosti ve vtávajících objektech 

   Author: Bendlová Lucie; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Author: Šefc Jakub; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Eliptický tok J/psi mesonu ve srážkách U+U v experimentu STAR 

   Author: Harlenderová Alena; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Nové skupenství hmoty nazvané kvark-gluonové plazma (QGP) bylo předpovězeno kvantovou chromodynamikou (QCD) při vysokých teplotách a/nebo velkých jaderných hustotách. Měření produkce J/psi hraje důležitou roli při studiu ...
  • ELISA - elektronický informační systém spisových agend 

   Author: Bradáčková Dagmar; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Samek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-19)
   Tato bakalářská práce pojednává o analýze informačního systému ELISA ve zvoleném podniku, kde se tento informační systém jako softwarové dílo tvoří a vyvíjí. Jejím cílem je prověřit implementační návrh informačního systému, ...
  • Emauzy - IPR spisovna 

   Author: Ditzová Barbora; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Švehlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Předmětem zpracování je objekt hmotově i funkčně doplňující komplex budov IPR v Praze na Novém Městě. V nové budově se sdružují dnes nevhodně umístěné prostory spisovny, výstavního sálu pro model Prahy a dalších veřejně ...
  • Embedded systém měřicí stolice v konceptu IoT 

   Author: Vítek Ondřej; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro měřicí stolici. Soustředí se na konfiguraci systému, na napsání vyhodnocovacího programu a na prezentaci výsledků na webový server. Dále prozkoumává další možnosti vylepšení ...
  • Embedded systém pro zónovou identifikaci osob a zboží s využitím technologie RFID 

   Author: Valíček Ludvík; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kypus Lukáš
   V této práci je analyzován současný stav technologie RFID a embedded systémů. Pomocí minipočítače Raspberry Pi a komponent Metra Blansko je sestaven RFID systém, identifikující přesun osob a zboží. V praktické části je ...
  • Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích 

   Author: Sedláček Václav; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Matěja Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emergence in Urban Environments. Agend-based Simulation of Environment Reconfiguration 

   Author: Búš, Peter; Supervisor: Achten, H. A.; Opponent: Kieferle, J. B.; Vorel, Jakub
   (2015)
  • Emergy systémy 

   Author: Joklová Kateřina; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hroníček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá základním popisem emergy systémů a následnou aplikací této rozvíjející se teorie na využití energetických zdrojů a na výpočet efektivnosti. První část práce obsahuje základní přehled využití ...
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Author: Vápeník Adam; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
  • Emise oxidů dusíku a jejich snižování 

   Author: Dusil Matouš; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné metody snižování emisí oxidů dusíku (dále jen NOx). V první kapitole jsou stručně představeny všechny NOx, jejich vlastnosti a vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Dále je ...
  • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy 

   Author: Doležalová Bára; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá popisem palivových vlastností biomasy v souvislosti s jejím původem a strukturou, popisem základních plynných znečišťujících látek vzniklých spalováním pevných paliv a specifiky jejich tvorby při spalování ...
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Emise silničních dopravních prostředků 

   Author: Burket Josef; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)