Now showing items 4935-4954 of 36791

  • Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce se zabývá zdroji rentgenového záření a jejich diagnostikou. Snaží se popsat základní fyzikální principy fungování těchto zdrojů, jejich vlastnosti a technické provedení. Speciálně se zaměřuje na laserem buzené ...
  • Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno ...
  • Diagnostika stavu konstrukcí a energetická náročnost činžovního domu z počátku 20.století,ulice Lazarská 5,Praha 1 

   Author: Košťál Martin; Supervisor: Zwiener Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

   Author: Farník Michal; Supervisor: Urban Jakub; Opponent: Preinhaelter Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...
  • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

   Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Ďuran Ivan
   Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...
  • Diagnostika tvaru a velikosti nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil 

   Author: Papežová Iveta; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Nanodiamantové (ND) ?ástice mají díky svým vlastnostem velký potenciál pro vyu?ití v biomedic ínských aplikacích. Mezi významné vlastnosti ND ?ástic patří nap°. jejich tvrdost, optické vlastnosti, schopnost uorescence a ...
  • Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl 

   Author: Fíla Tomáš; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Minster Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získaných vad na dolní končetině a terapii metodou senzomotorické stimulace. Tato problematika je poslední dobou stále častější téma především v prevenci u malých dětí. Úkolem ...
  • Diagnostika velkých transformátorů 

   Author: Manek Jan; Supervisor: Švadlenka Jiří; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

   Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
   Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
  • Diagnostika vybraných vozidlových systémů a predikce jejich poruch 

   Author: Okrouhlý, Miloš; Supervisor: Kocourek, Petr; Novák, Jiří
   (2015)
  • Diagnostika vysokoenergetických elektronových svazků urychlovaných femtosekundovým laserovým impulzem 

   Author: Hudec Lubomír; Supervisor: Kozlová Michaela; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Navzdory významnému pokroku na poli rentgenového záření na velkých zařízeních, jakými jsou synchrotrony třetí generace a rentgenové lasery na volných elektronech, je nezbytné pokračovat ve hledání kompaktních zdrojů záření ...
  • Diagnostika vzduchotechnické jednotky využívající automatickou extrakci kontextové informace z BIM 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Konopa Miroslav
  • Diagnostika zapalovací soustavy zážehového motoru 

   Author: Popelka Stanislav; Supervisor: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

   Author: Vaněk Tomáš; Supervisor: Burian David; Opponent: Sivák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
  • Dialatace stavebních materiálů při vysokých teplotách. 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dialogový manažer pro konverzační umělou inteligenci 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Dialogový management je úkol konverzační umělé inteligence. Cílem dialogového manageru je zvolit vhodnou reakci pro dialogového partnera závislou na vstupní zprávě a aktuálním stavu dialogu. Cílem této práce je aplikovat ...
  • Dialogový systém s hlasovou komunikací na platformě Android 

   Author: Remek Tomáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Sedlák Jan
   Náplní této diplomové práce je problematika vývoje aplikací pro operační systém Android s možností úplné hlasové komunikace mezi uživatelem a vytvořenou aplikací. Obecná část práce obsahuje shrnutí důležitých vlastností ...