Now showing items 41071-41090 of 45853

  • Vliv úpravy povrchu polymerního prášku na pevnost spoje mezi kovem a plastem 

   Author: Sezemský Jan; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Špatenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá vlivem plazmové úpravy polyethylenového prášku na změnu pevnosti spoje kov - plast a změnu jeho vlastností. V praktické části jsou porovnávány vzorky tvořené neupraveným a plazmově upraveným slinutým ...
  • Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT 

   Author: Macholda, František; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2017)
   Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření ...
  • Vliv včasné diagnostiky a léčby na progresi glaukomu 

   Author: Vorderwinklerová Lucie; Supervisor: Poc Jiří; Opponent: Veselá Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv včasné diagnostiky a léčby na progresi glaukomu 

   Author: Vorderwinklerová Lucie; Supervisor: Poc Jiří; Opponent: Veselá Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv včasné diagnostiky a léčby na progresi glaukomu 

   Author: Vorderwinklerová Lucie; Supervisor: Poc Jiří; Opponent: Veselá Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Glaukom je závažné oční onemocnění, které pokud není včasně léčeno, může dojít ke zdravotním komplikacím, tedy až k trvalé ztrátě zraku. Teoretická část bakalářské práce se zabývá diagnostikou glaukomu. Popisuje typy ...
  • Vliv včasného podání trombolýzy u pacienta s CMP na jeho prognózu - ,,Time is Brain' 

   Author: Alžběta Hrabinová; Supervisor: Holíková Monika; Opponent: Brzezny Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá včasným podáním trombolytické léčby u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a vlivem na výsledný neurologický deficit. V teoretické části je stručně popsána anatomie cévního zásobení ...
  • Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest 

   Author: Makarčuková Teťana; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce řeší problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním ...
  • Vliv velikosti elektrodového pásu na přesnost vyhodnocování regionální ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Buzková Kristýna; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní diagnostická metoda vhodná pro mo- nitoring plic. EIT systém PulmoVista 500 (Dräger, Lübeck, Německo) používá k akvizici dat různé velikosti elektrodového pásu. Pro ...
  • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

   Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
  • Vliv velikosti prsou na měření elektrickou impedanční tomografií 

   Author: Marešová Zuzana; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv velikosti UV ochrany plastových brýlových čoček s časovým odstupem 

   Author: Zavoloková Barbora; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Vpráci je popsána základní charakteristika UV záření, jeho vlivy na oko. Dále je popsána anatomie očních struktur, které mohou být ovlivněny UV zářením a možné degenerace oka vzniklé působením zářením. Předdopadajícím UV ...
  • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu 

   Author: Lenka Dohnalová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Určení konečné hodnoty smrštění betonu při vysychání je velmi obtížný úkol. Způsoby výpočtu nabízené v normách a predikčních modelech se velmi liší, stejně jako výsledky, ke kterým tyto výpočty vedou. Velmi problematická ...
  • Vliv ventilačních parametrů na vyhodnocení regionální plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Langer Marek; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Popková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací metoda nevyužívající ionizující záření. EITm??eslou?itkmonitorovánídistribuceventilaceavyho dno covánídynamikyrespira?níhosystému. Nedávnopublikovanéstudi ...
  • Vliv věku (zkušeností) řidiče na nehodovost 

   Author: Novotný Zdeněk; Supervisor: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vliv větrných elektráren na letecké radarové systémy 

   Author: Krákora Jan; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vliv větrných elektráren na napěťovou stabilitu elektrizační soustavy Vietnamu 

   Author: Nguyen Cong Cuong; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vliv větru na přesnost termografických měření v elektroenergetice 

   Author: Tichý Tomáš; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Sova Jan
   Práce se zaměřuje především na problematiku termografických měření šroubových spojů ve venkovních prostorách za působení větru. V praxi se toto měření používá pro monitorování a diagnostiku stavu šroubových spojů, použitých ...
  • Vliv videoher na agresivitu člověka 

   Author: Puffrová Tereza; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Obsahem bakalářské práce je problematika hraní násilných videoher a jejich možnéhovlivuna agresivitu u člověka. Práce je zaměřena na zkoumání videoher snevhodnými aspekty, jakými je násilí, vulgarismy a sexuální obsaha ...
  • Vliv viditelnosti na stabilitu chůze 

   Author: Tomanová Tereza; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vliv viskozity na proudové charakteristiky nenewtonských kapalin 

   Author: Prokop Filip; Supervisor: Netřebská Hana; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Tato bakalářská práce má za cíl porovnat vliv viskozity, popř. zdánlivé viskozity na proudové charakteristiky nestacionárního míjivého proudění hladkou trubkou kruhového průřezu. Součástí je porovnání rychlostních profilů ...