Now showing items 30597-30616 of 35691

  • Úbytek záměsové vody v čerstvém betonu během dopravy na stavbu 

   Author: Hlavsa Zdeněk; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na odpařování vody z čerstvého betonu a problematiku vodního součinitele. V první části jsou uvedeny vlivy jednotlivých složek betonu na celkový obsah vody a hodnotu vodního součinitele. ...
  • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

   Author: Horčík Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
  • Účastníci trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Hejhal Martin; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Účetnictví v neziskové organizaci 

   Author: Dospělová Adéla; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Předmětem bakalářské práce "Účetnictví neziskové organizace" je vymezení neziskového sektoru. V teoretické části rozebírám jak ziskový tak neziskový sektor a podrobněji specifikuji základní pojmy, které se týkají existence ...
  • Účinek agresivního prostředí na vlastnosti betonu 

   Author: Tomek Jiří; Supervisor: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Účinek chitosanu a chitooligosacharidů na profil fekální mikroflóry u zdravých potkanů 

   Author: Bureš Martin; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Kott Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Účinky laserového UV záření na plísňové kultury 

   Author: Látalová Eliška; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Účinnost MAC vrstvy v širokopásmových multi-skokových a multi-buňkových bezdrátových sítích 

   Author: Ulvan Ardian; Supervisor: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Účinnost metod optimalizace webových stránek pro vyhledávač Google 

   Author: Podstavec Filip; Supervisor: Skopal Tomáš; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Účinnost plynových děl na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Bažantová Barbora; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je posouzení účinnosti plynového děla k biologické ochraně Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Studie je rozdělena do tří fází. Počáteční fáze zahrnuje ornitologický průzkum, vyhodnocení ornitologické ...
  • Účinnost přímého vzduchového kondenzátoru 

   Author: Šochman Michal; Supervisor: Sumara Zdeněk; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce se zabývá tvorbou CFD modelu přímého vzduchového kondenzátoru, který respektuje i okolní vlivy jako např. vítr či okolní zástavbu kolem kondenzátoru. Na základě teoretických předpokladů CFD model uvažuje proudění ...
  • Údržba a opravy přímého řízení letadel 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů 

   Author: Halodová Lucie; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá metodami, které umožňují vytvářet a udržovat mapy pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů v proměnlivém prostředí, které podléhá změnám světelných podmínek, počasí i procesům spojeným se střídáním ...
  • Údržba pohybových ploch 

   Author: Janáčiková Zdeňka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Údržba pohybových ploch" je popsat průběh denních kontrol pohybových ploch letiště a následná opatření k nápravě zjištěných nedostatků za účelem zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vzletové ...
  • Úhradové vyhlášky MZ ČR a jejich vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče 

   Author: Čudová Lucie; Supervisor: Darmopilová Zuzana; Opponent: Jurásková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Úklid staveniště - součást komplexní podpory pozemní výstavby 

   Author: Benetka Radek; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Nováková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem práce je komplexně prozkoumat problematiku úklidu na staveništi jako podpůrnou činnost při zhotovování stavby a vliv čistoty, pořádku na bezpečnost, kvalitu práce a samotný výkon pracovníků. Další část se zaměřuje ...
  • Úkoly a postavení jednotek sborů dobrovolných hasičů při evakuaci obyvatelstva za krizových situací nevojenského charakteru 

   Author: Malimánková Jana; Supervisor: Hrivnák Ján; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Obsahem diplomové práce je problematika plnění úkolů ochrany obyvatelstva v oblasti evakuace jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. V teoretické části práce je nastíněn historický vývoj ochrany obyvatelstva na území ...
  • Úkoly a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Karvánek Pavel; Supervisor: Fišer Václav; Opponent: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úkolů a připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva, především pak základních složek integrovaného záchranného systému s důrazem kladeným na ...
  • Úkoly jednotek SDH obce na úseku krizového řízení a požární ochrany 

   Author: Polák Martin; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-26)
   Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na fungování a činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. V teoretické části se zabývá historickým vznikem jednotek, právními předpisy, které vymezují jejich činnosti a působení. ...