Now showing items 30305-30324 of 33948

  • Vliv stejnosměrných bludných proudů na korozní odolnost trub z tvárné litiny 

   Author: Zedník Jiří; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Kudláček Ivan
   Tato diplomová práce se zabývá výzkumem odolnosti trub z tvárné litiny s ochranným obalem z plasticky modifikované cementové malty (OCM) proti negativním účinkům stejnosměrných bludných proudů. V teoretické části pojednává ...
  • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

   Author: Zvolánek Petr; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
  • Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů 

   Author: Čálková Šárka; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Douša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání ...
  • Vliv stínění na využití solární energie v pasivních budovách v architektonických, stavebně-fyzikálních a energetických souvislostech 

   Author: Ženka Marek; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Sluneční záření představuje pro udržitelnou výstavbu energeticky nenáročných staveb významný ekologický zdroj. Pro objekty pasivní, nulové nebo usilující o energetickou nezávislost se jedná o zdroj klíčový. Vzhledem ke ...
  • Vliv stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců 

   Author: Lazarova Magdaléna; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato bakalářská práci se zabývá analýzou vlivu stresu na pracovní výkon. Práce se skládá se dvou částí, první je část teoretická. V první kapitole této části je charakterizován stres z pohledu psychologického a biomedicínského. ...
  • Vliv strukturních charakteristik na vlastnosti titanových slitin 

   Author: Maňák Jan; Supervisor: Anisimov Evgeniy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů 

   Author: Sýkora Štěpán; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Holec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem struktury na mikrotvrdost polymerních materiálů. Teoretická část popisuje základní vlastnosti, morfologii a měření mikrotvrdosti polymerních materiálů. Praktická část je zaměřena na ...
  • Vliv struktury povrchu na růst neuronů 

   Author: Polák Jiří; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Krůšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Implantabilní elektrody nacházejí vsoučasné době široké uplatnění u řešení poruch nervového systému, jsou důležitou součástí především kochleárních neuroprotéz, náhrad sítnicnebo neuroprotetik. Jedním zcílů pro zkvalitnění ...
  • Vliv středního napětí na trvalou pevnost a životnost 

   Author: Vízková Ivona; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu střední hodnoty napětí na únavové chování materiálů. V práci byly popsány oblasti únavy a základní analytické předpisy Wöhlerovy křivky. Pozornost byla především věnována ...
  • Vliv středního tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného subjektu 

   Author: Duhárová Gabriela; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce se zabývá analýzou vlivu středního distenzního tlaku v dýchacích cestách (CDP) při vysokofrekvenční oscilační ventilaci (HFOV) na průtok krve krevním řečištěm ventilovaného prasete domácího. Bylo vyhodnoceno 10 ...
  • Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na tlak a objem levé srdeční komory 

   Author: Kamkina Anzhelika; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu stredního tlaku (CDP) vysokofrekvencní oscilacní ventilace na tlak a objem levé srdecní komory. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro urcení hranicní hodnoty stredního distenzního ...
  • Vliv stupně tváření za studena na precipitaci ve slitině Al-Mn-Zr. 

   Author: Vronka Marek; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Cieslar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek 

   Author: Wranová Markéta; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Smělý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek je prověření hypotézy, podle které bývá výsledná kapacita českých okružních křižovatek často nižší, než by měla být na ...
  • Vliv suburbanizačních procesů na dopravní situaci 

   Author: Blažek Jiří; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s R-materiálem 

   Author: Mastný Jan; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití některých přísad na bázi přírodních a syntetických vosků vhodných pro nízkoteplotní asfaltové směsi, v kombinaci s rejuvenátory pro směsi, kde je aplikován i asfaltový ...
  • Vliv systému natáčení na provozní parametry koncentrátoru slunečního záření 

   Author: Havelka Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Černá Ladislava
   Následující diplomová práce se zabývá problematikou fotovoltaických koncentrátorů. Pro již zkonstruovaný koncentrátor byl navržen systém natáčení za sluncem a jeho možné technické řešení. Dále byl ověřen vliv sledování ...
  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců 

   Author: Hamarová Veronika; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému odměňování na motivaci zaměstnanců. Hlavním cílem práce je analyzování systému odměňování v malém a středním nakladatelství, posouzení jeho účinnosti z hlediska pracovní motivace ...
  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Author: Lelková Eliška; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato práce zkoumá vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců ve společnosti PRAGUE BOATS s. r. o. V úvodní části jsou popsány motivační teorie, tvorba systému odměňování, pobídkové formy mzdy a vzájemný vztah mezi ...
  • Vliv systému WhelTug na Letiště Ruzyně 

   Author: Prokůpek Adolf; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv šířky zornice na hloubku ostrosti 

   Author: Havlíčková Zuzana; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá vlivem indukované miózy na hloubku ostrosti u pacientů s různým stavem refrakčního aparátu oka.