Zobrazují se záznamy 30305-30324 z 33621

  • Vybrané aspekty radiační ochrany na pracovišti radiodiagnostiky 

   Autor: Kubíčková Barbora; Vedoucí práce: Podzimek František; Oponent práce: Ptáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce "Vybrané aspekty radiační ochrany na pracovišti radiodiagnostiky" se zabývá zásadami radiační ochrany. Popisuje monitorování, detekci záření a osobní dozimetrii. V praktické části se zaměřuje na monitorování ...
  • Vybrané aspekty radiační ochrany v práci radiologického asistenta 

   Autor: Nguyen Trang thi; Vedoucí práce: Podzimek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vybrané aspekty výstavby v extrémních klimatických podmínkách 

   Autor: Devera Filip; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Účelem diplomové práce je přiblížit problematiku výstavby v extrémních klimatických podmínkách. Zjistit, které stavební procesy jsou nejvíce ohroženy extrémními klimatickými podmínkami a jaká technická opatření je nutno ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu stavebních úprav haly v Úžicích 

   Autor: Vašák Martin; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém zařízení typu LDN 

   Autor: Šibová Veronika; Vedoucí práce: Černík Michal; Oponent práce: Dingová Šliková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku zásahů složek integrovaného záchranného systému ve zdravotnických zařízeních poskytujících následnou lůžkovou péči pacientům geriatrického věku. Jsou zde popsány etické ...
  • Vybrané faktory ovlivňující bezpečnost silničního provozu 

   Autor: Fousová Markéta; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce je zaměřena na zmapování a analýzu vybraných faktorů, ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. Zabývá se problematikou dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na pozemních komunikacích. Zaměřuje se na ...
  • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

   Autor: Kuncl Vojtěch; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kobr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...
  • Vybrané humanitární krize 21. století: jejich příčiny, dopady a komparace 

   Autor: Hujová Anna; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Halaška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se věnuje vybraným humanitárním krizím 21. století, jejich příčinám, dopadům a vzájemné komparaci. Je rozdělena na dvě část, teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve rozebrána legislativa ...
  • Vybrané komorbidity při chronickém selhání ledvin, intradyalizační hypotenze 

   Autor: Hlaváčková Andrea; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Dusilová-Sulková Sylvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vybrané kompetence liniového managementu ve středně velkém výrobním podniku 

   Autor: Zejmanová Vendula; Vedoucí práce: Mikšovská Vendulka; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Vybrané laboratorní metody využívané při diagnostice a terapii alergické rhinitidy 

   Autor: Čápová Barbora; Vedoucí práce: Široká Romana; Oponent práce: Hrdý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   V této bakalářské práci se pojednává zejména o diagnostických metodách využívaných v alergologické praxi při onemocnění alergickou rhinitidou. Mezi nejběžnější vyšetření prováděná alergologem patří: anamnéza, kožní Prick ...
  • Vybrané magnetické nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biomedicíně a lékařství. 

   Autor: Nováková Martina; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Bouda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanočástice a nanomateriály jsou v poslední době nejrychleji se rozvíjejícím polem vědy. Nanočástice mají unikátní rozměry, se kterými souvisí jejich fyzikální i chemické vlastnosti. Vhodná kombinace rozměru částic, ...
  • Vybrané metody automatické klasifikace psychofyziologických stavů při experimentálně navozené psychické zátěži 

   Autor: Kliment Radim; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Má práce se zabývá snímáním, zpracováním a interpretací dat, naměřenýchpři reálných experimentech na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na katedře parazitologie. Data obsahují jednak elektrofyziologické signály ...
  • Vybrané metody měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků 

   Autor: Šmejkal Filip; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   V práci jsou představeny principy vybraných kontaktních a bezkontaktních metod měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků. Jsou zde uvedeny, případně odvozeny základní matematické vztahy popisující funkci ...
  • Vybrané metody vyšetření heteroforie a jejich srovnání 

   Autor: Policar Ondřej; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V bakalářské práci se zaměřuji především na problematiku vyšetření binokulárního vidění s důrazem na diagnostiku dekompenzované heteroforie. Znalost fyziologie binokulárního vidění je nezbytná pro posouzení binokulárních ...
  • Vybrané nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biologii, biomedicíně 

   Autor: Buřičová Pavla; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Weiserová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanotechnologie se ukazují neobyčejně efektní technologiemi, od kterých se očekává, že budou mít v současnosti i v budoucnu, obrovský dopad v lékařské oblasti. Využití nanočástic například vboji proti infekcím, zamezením ...
  • Vybrané poruchy asfaltových a dlážděných vozovek 

   Autor: Krejčí Pavel; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Hyka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vypracováním listů vybraných poruch vozovek s asfaltovým nebo dlážděným krytem se snahou doplnit Katalog poruch TP 82. Tyto listy poruch jsou rozděleny ve smyslu upravených požadavků TP 82 tak, aby odpovídaly ...
  • Vybrané problémy počítačové fyziky tekutin 

   Autor: Weber Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Svítek Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vybrané problémy správy kmitočtového spektra v nastávajícím období 

   Autor: Penčák Jiří; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vybrané problémy z teorie grafů 

   Autor: Knápek Marek; Vedoucí práce: Horaisová Kateřina; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)