Now showing items 19774-19793 of 34944

  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

   Author: Pavelcová Veronika; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

   Author: Poklopová Tereza; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
  • Posouzení rentability rekonstrukce elektrárny Orlík 

   Author: Hrabal Michal; Supervisor: Knára Jan; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení retenční schopnosti půdy nivy Blanice 

   Author: Bolek Arnošt; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému paralelních drah na LKPR 

   Author: Ječmen Karel; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Bakalářská práce "Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému parelních drah na LKPR" analyzuje možné riziko nedostatečného odmrazení letadel při provozu na letišti Praha. Cílem práce je poukázání na možné narušení ...
  • Posouzení rizika znečištění podzemní vody ukládáním dnového sedimentu z nádrže Jordán do vytěžené pískovny 

   Author: Trachtová Jana; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Šanda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posouzení rychlodráhy Praha - Kladno 

   Author: Marjánko Robert; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Posouzení separační účinnosti rekonstruované odlehčovací komory v Debři a jejího vlivu na recipient 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vocel Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení skupiny pilot 

   Author: Kašpar Antonín; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je představení alternativního a světově využívaného způsobu výpočtu únosnosti skupin pilot či osamělých pilot na základě metody Aoki & Velloso. Tato velice efektivní metoda vyžaduje, jako hlavní ...
  • Posouzení současného stavu a návrh opatření na Červeném potoce 

   Author: Moravová Veronika; Supervisor: Marešová Ivana; Opponent: Janda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného vodního toku Červený potok v obci Bavoryně. Zájmový úsek se nachází mezi říčními kilometry 2,947 - 3,581. Práce se zabývá stanovením kapacity koryta. ...
  • Posouzení současných možností ochrany lůžkových zdravotnických zařízení v České republice proti teroristickým útokům. 

   Author: Brichtová Markéta; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce pojednává o současných možnostech ochrany lůžkových zdravotnických zařízení v České republice proti teroristickým tokům. V teoretické části práce je popsán terorismus, jeho jednotlivé druhy a také typy ...
  • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

   Author: Kalhous Tomáš; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...
  • Posouzení spolupráce větrné a vodní elektrárny 

   Author: Svatek Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Posouzení stability bodů v experimentální nivelační síti NTK 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním 

   Author: Hůlková Gabriela; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá stabilitou čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách při odvodněných a neodvodněných podmínkách. Pozornost je věnována především zeminám, které mohou v různých fázích ražby měnit své chování z ...
  • Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem 

   Author: Majer Filip; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kabeláč Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ...
  • Posouzení stavu zavedeného systému BOZP ve vybrané organizaci 

   Author: Hemková Veronika; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Szlachta Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním stavem zajištění BOZP ve vybrané organizaci, kterou je firma EKOSTAV provádějící stavební práce nad a pod zemí. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která ...
  • Posouzení stávající konstrukce krovu a návrh úprav 

   Author: Janíček Petr; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení dřevěné střešní konstrukce krovu. V první části jsou popisovány typy střech a různé historické konstrukce krovů. Poté v praktické části je řešeno zatížení, které působí na ...
  • Posouzení stávajícího obchvatu obce Líbeznice 

   Author: Barcal Václav; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Posouzení strategie strojírenské společnosti 

   Author: Rataj Luboš; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem diplomové práce je provést externí a interní analýzu strojírenské společnosti RATAJ a.s. a navrhnout budoucí strategické směřování společnosti. Zkoumaná společnost je rodinnou firmou, která se především zabývá výrobou ...