Zobrazují se záznamy 10167-10186 z 33621

    • Krizová připravenost civilního letiště na řešení nestandardní provozní situace 

      Autor: Pácalt Radek; Vedoucí práce: Křížek Jindřich; Oponent práce: Čupr Břetislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
      Bakalářská práce se zabývá připraveností a řešením vzniklé nestandardní provozní situace na civilním letišti, které je současně prvkem kritické infrastruktury státu. Charakterizuje vybranou hrozbu, která může ohrožovat ...
    • Krizová připravenost Dopravního podniku hl.m.Prahy s porovnáním připravenosti na povodňové situace 

      Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Obsahem této bakalířské práce je vymezení pojmů krizové připravenosti a krizového plánování a následné převedení do praxe s názornými příklady.
    • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

      Autor: Vavrová Lenka; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Hrdlička Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
    • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina 

      Autor: Prchal Petr; Vedoucí práce: Fišer Václav; Oponent práce: Jelínek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      V současné době je naše společnost neustále vystavena celé řadě nebezpečí. Rizika a hrozby se dotýkají prakticky všech jedinců, neboť mohou zasáhnout kdykoli, kdekoli a cokoli. Pro případy vzniku mimořádných událostí nebo ...
    • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 

      Autor: Bowers Anna; Vedoucí práce: Ralbovská Denisa Charlotte; Oponent práce: Šeblová Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
      Naše bakalářská práce se věnuje problematice zdravotnické záchranné služby jako takové a následně se zaměřujeme na připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, a to především z pohledu připravenosti ...
    • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 

      Autor: Kordík Jan; Vedoucí práce: Hrdlička Pavel; Oponent práce: Steindl David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Krizová připravenost zdravotnického operačního střediska jako prvku kritické infrastruktury 

      Autor: Hanžlová Jana; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Havránková Renata
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Obsahem diplomové práce je problematika krizové připravenosti zdravotnického operačního střediska jako prvku kritické infrastruktury. Práce je zaměřena na zhodnocení krizové připravenosti určených středisek prostřednictvím ...
    • Krizové řízení a řešení mimořádných událostí ve Věznici Vinařice 

      Autor: Dvořáková Stanislava; Vedoucí práce: Beránek Luboš; Oponent práce: Štěpán Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvoření listu opatření dále využitelného k řešení mimořádné situace ve Věznici Vinařice, konkrétně listu opatření při vzniku požáru a listu opatření při vzetí rukojmí, a to na základě ...
    • Krizové řízení letiště při redukci provozu majoritního dopravce 

      Autor: Vokáč Roman; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Plos Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
    • Krizové řízení města Pardubice při vzniku mimořádné události v podniku s nebezpečnou výrobou 

      Autor: Burda Jiří; Vedoucí práce: Kusenda Martin; Oponent práce: Koubík Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
      Tato bakalářská práce na téma ?Krizové řízení města Pardubice při vzniku mimořádné
    • Krizové řízení podniku 

      Autor: Havlasová Šárka; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Vondruška Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
      Diplomová práce se zabývá problematikou podnikového krizového managementu, práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se věnuje definování krize ...
    • Krizové řízení reintegračních programů při mimořádných situacích 

      Autor: Kovář Jaroslav; Vedoucí práce: Hájková Michaela; Oponent práce: Brečka Tibor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
      Bakalářská práce je zaměřena naproblematiku krizového řízení reintegračních programů při mimořádných situacích. Pod pojmem "mimořádné situace" práce chápezejména některá neavizovaná politická rozhodnutí (např. Amnestie ...
    • Krizové situace řešené formou vyjednávání 

      Autor: Dlouhý Jan; Vedoucí práce: Tejmar Matěj; Oponent práce: Brečka Tibor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou krizové situace řešené formou vyjednávání. Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou příslušníci Policie České republiky připraveni a dostatečně proškoleni aplikovat formy ...
    • Krizové situace v letecké dopravě 

      Autor: Vančura David; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Ledra Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
    • Krizové vyjednávání ve věznici Vinařice 

      Autor: Holcr Vladimír; Vedoucí práce: Kufa Miroslav; Oponent práce: Brečka Tibor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Tato bakalářská práce se zabývá krizovým vyjednáváním ve věznici Vinařice a stavy, které mohou vzniknout ze strany odsouzených jako důsledek jejich nezákonného vystupování nebo zaměstnanců jako důsledek nevhodné komunikace ...
    • Krizový informační systém 

      Autor: Hrúz Miroslav; Vedoucí práce: Maléř Jakub; Oponent práce: Daněček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Krizový management 

      Autor: Zahradník Karel; Vedoucí práce: Čásenský Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
    • Krizový management stavebního podniku 

      Autor: Devátý Marek; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
    • Kroucení železobetonových prvků 

      Autor: Vesecký Jan; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Bílý Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Práce je zaměřena na problematiku kroucení železobetonových prutových prvků. V úvodu jsou popsány typické případy, při kterých ke kroucení dochází. Dále je podrobněji popsáno několik normových návrhových postupů a na ...
    • Kruhově polarizovaná anténa pro systém Galieo 

      Autor: Heršálek Pavel; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Nováček Zdeněk
      Cílem této práce je realizovat planární kruhově polarizovanou anténu pro příjem signálu ze systému Galileo, jejíž parametry umožní umístit ji na tělo, resp. oděv. V teoretické části práce je popsán systém Galileo, uvedena ...