Now showing items 31234-31253 of 32969

   Subject
   Vodní elektrárna Hněvkovice, Jaderná elektrárna Temelín, ETE, havarijní napájení, zlepšení bezpečnosti [1]
   Vodní elektrárna, větrná elektrárna, hodnocení investic, spolupráce [1]
   Vodní elektrárna, vodní turbína, převodovka, ozubená soukolí [1]
   Vodní Elektrárna, Ztráty Energie, Aktivní Energie, Reaktivní energie, Decentralizace Výroby Elektřiny, Obnovitelná Energie, Výroba Elektřiny, Distribuční Síť, Rozvodna BROD, Rozvodna NYMBURK [1]
   vodní energie, regulace vodní turbíny, regulační mechanismus [1]
   vodní eroze, výlov a vypouštění rybníka, transport sedimentu, eutrofizace, rybniční sediment, rybniční hospodářství, zanášení rybníků, USLE - univerzální rovnice ztráty půdy, SDR - poměr odnosu nerozpuštěných látek, celkový fosfor, Water erosion, harvesting and discharge fishpond, sediment transport processes, Eutrophication, fishponds sediments, fish management, silting of fish ponds, USLE universal soil loss equation, SDR, total phosphorus [1]
   vodní eroze,USLE,C faktor,dešťový simulátor,povrchový odtok [1]
   vodní hospodářství,vodohospodářské stavby,dodavatelské systémy,riziko,řízení rizik,riziková analýza [1]
   Vodní nádrž Slapy,První vydání státní mapy odvozené,vektorizace,ArcScan,Topo to Raster,3D model,ArcGIS Pro [1]
   Vodní nádrž, soustava nádrží, vodohospodářské řešení, zásobní funkce, retenční funkce, zabezpečenost dodávky vody, transformace povodňové vlny [1]
   vodní okno,EUV,XUV,kapilární výboj,laserem buzené plazma,dusíkové [1]
   vodní paprsek,abrazivní vodní paprsek,řezání kapalinovým paprskem [1]
   Vodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]
   vodní režim rašeliny,NPR Rašeliniště Jizery,Velká jizerská louka,degradace a revitalizace rašelinišť,proudění půdní vody,hydraulické charakteristiky půd,numerické modelování v softwaru Hydrus_1D,jednorozměrné vertikální model proudění vody [1]
   vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku [1]
   vodohospodářská soustava,vodní dílo,přehrada,zásobní funkce,syntetické časové řady,modelování časových řad,průměrné měsíční průtoky,zabezpečenost dodávky vody podle trvání,optimalizace,dispečerský graf nádrže [1]
   Vodohospodářská studie,soustava rybníků,sucho [1]
   Vodojem, CFD modelování, fyzikální modelování, stopovací zkoušky, výměna vody.Water tank, CFD modelling, physical modelling, tracer experiment, water exchange [1]
   vodovod, dešťová kanalizace, retenční nádrž, akumulační nádrž [1]
   Vodovodní (distribuční) systém, ztráty vody, úniky, regulace tlaku, citlivostní analýza, hydraulická drsnost, hydraulická spolehlivost. [1]